adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings
Back to blog
Alle & Helse og velferd

Somnofy er i Oslo kommunes verktøykasse

Oslo kommune logo

Oslo kommune åpner for at søvnmonitoreringsenheten Somnofy kan brukes for å følge opp pasienter og eldre. Det er et ledd i hovedstadens satsning på digital hjemmeoppfølging.

OSLO KOMMUNES ANBUD PÅ DIGITAL HJEMMEOPPFØLGING

I 2019 utlyste Oslo kommune et anbud på digital hjemmeoppfølging av eldre og kroniske syke i alle kommunens bydeler. Det norske helseteknologiselskapet Dignio, som i ti år har utviklet og markedsført løsninger for ulike typer medisinsk avstandsoppfølging, ble foretrukket som hovedsamarbeidspartner. En viktig partner i Dignios anbud var VitalThings og søvnmonitoreringsenheten Somnofy.

– Vi ble både glade og stolte da Dignio med VitalThings på laget vant anbudet. Én ting er tilliten i å bli foretrukket av Oslo kommune, en like viktig dimensjon for oss er at vi nå sammen skal demonstrere at norsk teknologi sikrer pasienter og pårørende mer verdighet, økt trygghet og en enda mer presis helsefaglig oppfølging. Dette vil også redusere kommunens kostnader, ressurser som kan benyttes på andre prioriterte områder, sier Alf Egil Bogen som er markedsdirektør i VitalThings.

Oslo ligger helt i front på dette området, og har i samarbeid med Dignio over lang tid hatt i bruk løsninger for digital hjemmeoppfølging i fire bydeler. Pasienter kan gjøre målinger hjemme selv og følges opp av helsepersonell på et responssenter. Ved målinger utenfor satte grenseverdier vil det gå av et varsel i plattformen for helsepersonell. I den uavhengige VIS-rapporten ble gevinstene tydelige.

ØKT TRYGGHET OG BEDRE KONTROLL FOR PASIENTER

– Resultatene fra disse pilotene viste en kostnadsreduksjon pr. pasient på 47 prosent, 32 prosent færre sykehusinnleggelser samt mindre behov for hjemmesykepleie, sier Marianne Wilhelmsen som er markeds- og kommunikasjonssjef i Dignio.

Wilhelmsen forteller at ifølge pilotene synes pasientene selv at oppfølgingen er veldig god, at det bidrar til økt trygghet og en bedre kontroll over og interesse for egen helsesituasjon. Gjennom det siste året har Dignio hatt en omfattende produktutvikling og fått på plass integrasjoner med en rekke nye måleapparater. Nå er Oslo kommunes såkalte akseptansetest gjennomført, og nå skal Somnofy etter alle solemerker tas i bruk i Norges største kommune. Dermed kan helse- og omsorgsetaten i Oslo tilby en måte å monitorere pasientens helsetilstand på som man ikke har kunnet gjøre tidligere.

– Vi ser virkelig frem til å komme i gang i Oslo. Vi tror det faktum at Somnofy har en fleksibel back-end løsning med tanke på kryptering og at vårt system dessuten er enkelt å integrere med eksisterende IT-systemer var positivt for vårt kandidatur, sier Alf Egil Bogen. Når det gjelder selve funksjonaliteten trekker han frem brukertilpassede alarmløsninger og løpende rapportering til helsepersonell av brukerens helsetilstand som unike for dette produktet.

DATA SOM GJØR AT DU ER I FORKANT

Basert på analyse av målinger over tid, vil helsepersonalet faktisk også kunne få indikasjoner på at bruker er i ferd med å endre helsetilstand. Det gir muligheten til å iverksette tiltak man måtte finne riktige og nødvendige.

– Og noe av det beste er altså at dette gjøres uten at bruk av videoovervåking, uten at bruker må håndtere noe selv, eller at det må festes noe til kroppen eller legges noe i sengen for å registrere vitale helsedata, sier Bogen.

Helse- og omsorgssektoren er Norges største og kanskje viktigste sektor. Den legger beslag på hver sjette arbeidstaker og hver fjerde krone på statsbudsjettet. Fremover blir det færre yrkesaktive som skal finansiere velferdsstaten, samtidig som det blir langt flere eldre.

– Norsk helsetjeneste må gjennom omfattende endringer om vi skal bevare et bærekraftig helsevesen. Det stiller skyhøye krav til innovasjon og fornying. Vi i Dignio er overbevist om at teknologi blir en nøkkelfaktor for å lykkes med dette, sier Wilhelmsen.

BEDRE OPPFØLGING - UTEN SYKEHUS

Denne utviklingen er ikke drevet av teknologileverandørene alene. I Regjeringens Nasjonale helse- og sykehusplan for 2020-2023 presenteres tiltak for å fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten i Norge. Planen er veldig tydelig på at man skal få til det utadvendte sykehuset, altså flytte sykehuset hjem til pasienten. Dette er i etterkant fulgt opp av helseforetakene og også sykehusene selv.

Wilhelmsen forteller at i tillegg har Helse- og omsorgsdepartementet sendt tildelingsbrev til direktoratene med beskjed om at de skal bidra med tilrettelegging og veiledning for å hurtig øke bruken av digital oppfølging. I 2030 vil Norge ha 50 prosent flere over 70 år sammenlignet med i dag. Uten endring trenger norsk helsevesen 30.000 flere ansatte for å håndtere dette.

– Vi opplever helsesektoren som veldig endringsvillig nå, og markedet for digital hjemmeoppfølging har modnet raskt på kort tid. Dette har også blitt ytterligere aktualisert av korona-pandemien. Teknologi som dette er ideell for å følge opp pasienter som holdes i hjemmekarantene eller er i risikogruppen, sier hun.

MINDRE INVADERENDE - MER PRESIS

Markeds- og kommunikasjonssjefen sier at Dignio på generelt grunnlag plukker ut innovativ teknologi som innfrir selskapet strenge krav eksempelvis til brukervennlighet, presisjon og sikkerhet.

– Vi produserer ikke hardware selv, men er alltid på jakt etter de beste produktene som er klinisk relevante og kan tas i bruk av pasientene der hjemme. Somnofy har et utrolig spennende mulighetsrom. I tillegg er dette en lite invaderende enhet, den krever lite kompetanse hos bruker samtidig som den trådløst monitorerer pasientens vitale helseverdier. Det gir helsepersonell som følger pasienten mulighet til å tolke helsetilstanden nærmest i sanntid, og sammen med resten av løsningen blir det mulig å holde løpende dialog med pasienten på avstand med ytterligere beslutningsinformasjon tilgjengelig. Basert på dette kan helsepersonell komme med gode råd og iverksette presise tiltak. Vi ser frem til at flere kommuner og sykehus nå kan ta Somnofy i bruk i pasientoppfølgingen og håper de kan dra nytte av den verdifulle informasjonen, sier Wilhelmsen.

Denne nettsiden bruker cookies for å lage statistikk om bruk. Informasjonen deles med Google Analytics. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.